Wie zijn we

Vanuit welke visie en missie werken we? Hoe werken lokaal en nationaal samen? Welke samenwerkingen zijn belangrijk?

Wat drijft ons?

Missie

Hand in Hand tegen racisme vzw (kort: Hand in Hand) is een sociaal-culturele beweging die strijdt tegen structureel racisme, een racisme dat ingebed is in onze maatschappij. We streven naar een samenleving waarin alle mensen gelijke rechten en kansen hebben en discriminatie uitgebannen wordt. We kiezen hierbij resoluut de kant van diegenen die het doelwit of voorwerp zijn van structureel racisme zoals mensen van kleur en mensen met een migratieachtergrond, en bepalen onze strategie vanuit dat perspectief. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor hun vermogen om onafhankelijk van anderen autonome keuzes te maken. Tegelijk bevorderen we de solidariteit tussen alle mensen in deze samenleving die willen strijden tegen racisme.

Visie

Onze Belgische en Vlaamse samenleving is in de feiten divers, maar heel wat mensen worden wegens groepskenmerken als minderwaardig behandeld. Dat racisme is structureel.

Met structureel racisme bedoelen we in onze regio een ideologie en een systeem dat in de voorbije eeuwen van kolonisatie en slavernij door de Europese elites is ontwikkeld en verfijnd. Via bewuste en onbewuste indoctrinatie creëert én verantwoordt het een hiërarchie en allerlei soorten machtsverhoudingen tussen mensen. Dat gaat gepaard met vormen van ontmenselijking van mensen zonder macht. Die hiërarchie is gebaseerd op uiterlijke, culturele en religieuze kenmerken die geassocieerd worden met afkomst.

Structureel racisme verschilt van xenofobie doordat er een fundamentele machtsongelijkheid aanwezig is tussen diegenen die de macht hebben om te discrimineren en diegenen die gediscrimineerd worden. Door dat structureel racisme worden mensen systematisch (...)

Hoe ziet onze structuur en onze samenwerkingen eruit? 

Samenwerkingen en lokale partnerschappen

De belangrijkste input en werking gebeurt door lokale vrijwilligers en groepen die zich lokaal organiseren. Mensen engageren zich individueel of in groep op lokaal niveau en proberen daar beweging te brengen. Volg of voeg je bij enkele van de geëngageerde vrijwilligers bij Dekoloniseer Halle, Dekoloniseer Gent en Hand in Hand Gent, Dekoloniseer Mechelen of laat je horen bij initiatieven als Dekoloniseer Vilvoorde, Dekoloniseer Oostende of gewoon je eigen stad of gemeente.

Voor de meeste campagnes werken we samen met een organisaties of lokale groepen die reeds lang werken rond een bepaald onderwerp. Enkele structurele samenwerkingsverbanden of platforms waar we in werken zijn dat rond discriminatie bij sollicitatie via PraktijktestenNu, algemeen met Hart Boven Hard, de organisatie van de 21 maart-protesten met Platform 2103,...

Onze leden nemen ook deel aan overlegplatformen en initiatieven of gaan in gesprek met organisaties zoals NAPAR, ENAR, Inspiratiegids Dekoloniseren van 11, Kif Kif, Sankaa,...

Voor Franstalige informatie over antiracisme, vooral in Brussel, verwijzen we naar de organisatie MRAX, die ook een juridische dienst ter beschikking heeft.

Voor politiegeweld en etnische profilering zit de meeste juridische expertise bij Ligue des Droits Humains. Zij voeren met 7 organisaties sinds 2020 een campagne om etnische profilering te stoppen. 

Structuur vzw en werking

Onze dagelijkse werking (secretariaat) werkt in nauwe samenwerking en overleg over strategische beslissingen en samenwerkingen met onze twee covoorzitters. De leden van de Raad van Bestuur worden gevraagd om nauw betrokken te zijn bij het uitdenken van campagnes en strategie. 

Covoorzitters
Van Puymbroeck Jihad Miguel Kandolo Lieven

 

Leden Algemene Vergadering (AV)

 

Bens Chris Boone Bart Elseviers Judith
Ghiotto Chiara Isbai Saïda Jochems Marieke (tot 1/8/23) Miguel Kandolo Lieven (covoorzitter)
Moro Sonia Segers Ludo Van Bouwel Willy Van Nimwegen Dirk
Van Puymbroeck Jihad (covoorzitter) Van Regemortel Hanne    

 

Leden Raad Van Bestuur (RvB)

Boone Bart.                                      

Elseviers Judith      

Isbai Saïda

Miguel Kandolo Lieven (covoorzitter)

Moro Sonia (tot 1/7/23, wel nog AV)

Segers Ludo

Van Bouwel Willy

Van Puymbroeck Jihad (covoorzitter)

 

Dagelijkse werking en secretariaat

Dekeyser Marius Okemwa Nyanchama Van Herreweghe Willeke Segers Ludo
Coördinator Campagne- en vrijwilligerscoach Educatief medewerker All-round vrijwilliger
Waarnemend RvB en AV     Lid RvB en AV

 

Financies

Onze middelen komen hoofdzakelijk van de subsidies die we van de Vlaamse overheid krijgen voor onze sociaal-culturele werking. Deze worden toegekend op basis van een beleidsplan voor 5 jaar, jaarlijkse controles van de financiën en controles ter plaatse van de werking door een visitatiecommissie.  In 2022 bedroegen deze subsidies 229.999,33 euro. 
Daarnaast hebben we een beperkte fondsenwerving die regelmatig gecontroleerd wordt door de FOD Financiën van de federale overheid (omdat de giften fiscaal aftrekbaar zijn). Deze schommelden de voorbije jaren tussen de 13000 en 15000 euro.

De subsidies worden volledig gebruikt voor onze sociaal-culturele antiracistische werking , met ons (beperkte) personeelsbestand en met onze sociaal-culturele werkingsmiddelen (vorming, acties, campagnes, ...). Onze kosten van “algemeen beheer” zijn minimaal, inclusief de noodzakelijke huur en bureaumaterialen nauwelijks 11 000 euro in 2022. Onze eigen inkomsten uit fondsenwerving geven ons de broodnodige extra marge om onze acties en campagnes beter bekend te kunnen maken (publiciteit, promotie).

Met meer middelen zouden we onze werking kunnen uitbreiden. Giften zijn daarom meer dan welkom op BE39 0000 0001 1619 van Hand in Hand tegen racisme vzw. Vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest.