Actiekader Dekoloniseer Internationale solidariteit

Naar een juister mondiaal samenwerkingsperspectief:

Geen paternalisme of ‘witte redders’ maar het delen van macht

Samenwerken met diaspora in jouw stad of gemeente

Plaatselijke realiteiten van andere regio's en inheemse kennisbronnen integreren in beleid

 

Acties rond kennisbronnen blootleggen

Een duidelijk begrip van de plaatselijke realiteiten en inheemse kennisbronnen, ook al kunnen die perspectieven verschillen van de rest van de wereld met betrekking tot hun idiosyncratische existentiële realiteiten, en die integreren in het beleidswerk (rol van de westerse invloeden op de plaatselijke stand van zaken bv. kwesties zoals landroof, oneerlijke handelsovereenkomsten of ‘falend’ bestuur).

Acties rond (lokaal) mondiaal beleid en vormen van restitutie

Hand in Hand plant een campagne rond lokaal mondiaal beleid in de komende maanden en jaren, samen met alle mogelijke betrokken partners. Wie hieraan wil meewerken, kan zich opgeven via het vrijwilligersformulier.

Bij deze campagne putten we inspiratie uit onderstaande deelacties of denkpistes.

Acties rond introductie nieuwe vragen bij samenwerkingen of aan organisaties die hier rond werken

Van waaruit ontwikkelen wij ons als mensen en wanneer is dat het geval? Wie heeft de uiteindelijke stem van autoriteit en macht om te beslissen wat ontwikkeling is? Om te bepalen welke criteria nodig zijn om het te bereiken? En om de economische, sociale en politieke invloed te hebben om het te implementeren? Betekent de controle over de financiering noodzakelijkerwijs de exclusieve bevoegdheid om beslissingen te nemen? Zijn er alternatieve manieren om de ‘vanzelfsprekende’ bijdrage van het mondiale Zuiden in deze partnerschappen beter of juister te waarderen (pachtvergunningen voor het gebruik van gronden en terreinen, inheemse kennisbronnen en bijzondere expertise van het werkveld, facilitering en uitvoering van projecten, mobilisatie van lokale netwerken, personeel dat nodig is voor de duurzaamheid van het project, enzovoort)?

Acties rond ‘gekoloniseerde/koloniserende’ termen en beeldvorming en nadenken over nieuwe termen

Hand in Hand onderschrijft de suggesties die in de inspiratiegids én in het lexicon van 11.11.11 worden opgesomd. We hebben enkel een bedenking bij de term ‘internationale solidariteit’ als beste alternatief voor ‘ontwikkelingssamenwerking’. Het is wel goed bedoeld om het idee van ontwikkeling los te laten en zo de onderliggende dichotomie van de zogenaamde ontwikkelde (superieure) en onontwikkelde (inferieure) landen te demystificeren. Hand in Hand vraagt zich wat de term ‘internationaal’ betreft echter af hoe men een internationale dialoog kan voeren als alleen het noorden van de wereld kan bepalen wat een democratische natie is en wie mee aan tafel kan zitten (ook inheemse groepen binnen een natie bijvoorbeeld). Ook de term ‘solidariteit’ kan in deze context problematisch zijn, omdat het in zijn huidige vorm impliceert dat het noorden van de wereld het alleenrecht heeft om solidariteit te betuigen, terwijl het zuiden van de wereld niet alleen niet in staat is om onbevooroordeeld solidariteit te betuigen, maar ook voortdurend solidariteit moet ontvangen. We zouden hier graag het gesprek over aangaan. Op dit moment verkiezen we de term ‘mondiaal samenwerkingsperspectief’ en steunen we het zoeken naar nieuwe termen die geheel in lijn liggen met hoe die er in hun materiële en structurele vorm uitzien.

Hieronder volgt een lijst van enkele interessante voorbeelden van hoe wij bewustzijn rond dit thema willen mobiliseren, maatschappelijk betrokkenheid en actie willen stimuleren en zo duurzame en structurele verandering teweeg willen brengen.

Acties rond kaders

Een dekoloniaal leren/afleren/herleren van de onderliggende kolonialiteit en het eurocentrisme van de conceptuele en operationele kaders die in de ontwikkelingssamenwerking worden gebruikt.

Acties rond partnerschapsrollen en het in vraag stellen van beslissingsmacht

Kritische bezinning, zorgvuldigheid en waardering van de partnerschapsrollen - wie wordt als deskundige beschouwd, aan welke kennis wordt waarde toegekend en aan welke niet, wie krijgt al dan niet toegang tot de tafel, wie mag spreken of zichtbaar zijn en wie wordt uitgewist en tot zwijgen gebracht, wie heeft de uiteindelijke stem van autoriteit in de besluitvorming en de beleidsformulering bij het opzetten van programma's en projecten?

Evenwaardige partnerschappen die leiden tot wederzijdse dialoog, co-constitutie, vertrouwen, respect en ‘gedeelde’ verantwoordelijkheid in een mondiaal perspectief

Acties rond vertegenwoordiging

Rechtvaardige vertegenwoordiging die een microkosmische afspiegeling is van de samenleving - vertegenwoordiging mag niet worden gereduceerd tot een loutere diversiteitscontrolelijst of een quotastatistiek, noch worden teruggebracht tot een symbolisch aanwervingsbeleid om het probleem van de gebrekkige vertegenwoordiging van niet-westerse mensen in de ontwikkelingssamenwerkingssector aan te pakken. Vertegenwoordiging moet een rechtvaardige en billijke herverdeling van macht, controle, financiën, positie en legitimiteit omvatten. Het doel moet niet zijn om meer vertegenwoordiging van verschillende kleuren als een uithangbord te gebruiken, maar om ervoor te zorgen dat niet-westerse ideeën en perspectieven ook in alle echelons van het partnerschap worden aanvaard.

Actief en geëngageerd luisteren naar de stem van de maatschappelijke organisaties in de partnerlanden als medescheppers en medebepalers van de samenwerkingsagenda die het best beantwoordt aan hun behoeften en aansluit bij hun realiteiten.

Acties rond diaspora-allianties

Allianties aangaan met de diaspora en met hen samenwerken aan programma's en projecten die hun landen van herkomst of het continent in het algemeen ten goede komen.

Acties rond kolonialiteit in donororganisaties

Een kritische reflectie over de onderliggende kolonialiteit van donororganisaties, met name in de terminologie die zij gebruiken, de prestatie-indicatoren die zij eisen en de resultaten die zij verwachten. Het is absoluut noodzakelijk dat instellingen verantwoordelijk worden gesteld voor de repercussies van beleid dat negatieve gevolgen heeft voor partners in het mondiale zuiden.